Schedule

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Trainings of kung fu, taiji, qi gong, shuai jiao, baquazhang and xingyi - adults

Time / Day MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 17.00 - 18.00   Qi Gong (Chi kung)   Qi Gong (Chi kung)   18.00 - 19.00         Xingyi Quan Kung Fu 18.00 - 19.30 Hung Gar Kuen Kung Fu Taiji Quan (Tai  Chi) Chen, Yang Hung Gar Kuen Kung Fu Taiji Quan (Tai Chi) Chen, Yang   19.00 - 20.00         Shuai Jiao & Sanda